กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สามของนิวตัน (‘s Third law of motion Newton)

กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สามของนิวตัน (‘s Third law of motion Newton)

           กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3 ของนิวตัน  จากกฎการเคลื่อนที่ข้อที่หนึ่ง และ สองของนิวตัน จะอธิบายสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุเมื่อมีแรงภายนอกมากระทำต่อวัตถุซึ่งจากการศึกษาในขณะที่มีแรงมากระทำต่อวัตถุวัตถุจะออกแรงโต้ตอบต่อแรงที่มากระทำนั้นด้วย เช่นเมื่อเราออกแรงดึงเครื่องชั่งสปริงเราจะรู้สึกว่าเครื่องชั่งสปริงก็ดึงมือเราด้วยและยิ่งเราออกแรงดึงเครื่องชั่งสปริงด้วยแรงมากขึ้นเท่าใดเราก็จะรู้สึกว่าเครื่องชั่งสปริงยิ่งดึงมือเราไปมากขึ้นเท่านั้นดังรูป

Image

           จากตัวอย่างจะพบว่า เมื่อมีแรงกระทำต่อวัตถุหนึ่งวัตถุนั้นก็จะออกแรงโต้ตอบในทิศทางตรงข้ามกับแรงที่มากระทำซึ่งแรงทั้งสองแรงนี้จะเกิดขึ้นพร้อมกันเสมอ เราเรียกแรงที่มากระทำต่อวัตถุว่า “แรงกิริยา” (action force) และเรียกแรงที่วัตถุโต้ตอบต่อแรงที่มากระทำว่า “แรงปฏิกิริยา” (reaction force) แรงทั้งสองนี้จึงเรียกรวมกันว่า “แรงกิริยา-แรงปฏิกิริยา” (action-reaction) จึงสรุปความสัมพันธ์ระหว่างแรงกิริยากับแรงปฏิกิริยาได้เป็นกฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3 ของนิวตัน ได้ว่า “แรงกิริยาทุกแรงต้องมีแรงปฏิกิริยาซึ่งมีขนาดเท่ากันและทิศทางตรงข้ามกันเสมอ”หรือ action = reaction หมายความว่าเมื่อมีแรงกิริยากระทำต่อวัตถุใดก็จะมีแรงปฏิกิริยาจากวัตถุนั้นโดยมีขนาดแรงเท่ากันแต่กระทำกับวัตถุคนละก้อนเสมอจึงนำแรงกิริยามาหักล้างกับแรงปฏิกิริยาไม่ได้ เช่น กรณีรถชนสุนัข แรงกิริยา คือแรงที่รถชนสุนัข จึงทำให้สุนัขกระเด็นไป ในขณะเดียวกันจะมีแรงปฏิกิริยาซึ่งเป็นแรงที่สุนัขชนรถ จึงทำให้รถบุบ จะเห็นว่าเสียหายทั้ง 2 ฝ่ายแสดงว่าแรงไม่หักล้างกัน ดังรูป

Image

    ข้อควรจำ    ลักษณะสำคัญของแรงกิริยาแรงปฏิกิริยา
     1.
จะเกิดขึ้นพร้อมๆกันเสมอ
     2.
มีขนาดเท่ากัน
     3.
มีทิศทางตรงข้ามกัน
     4.
กระทำต่อวัตถุคนละก้อน

อ้างอิงจาก

https://sites.google.com/site/krumonieweewan/bth-thi-1-raeng-laea-kar-kheluxnthi/2-chnid-khxng-raeng-1

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s