การเขียนเวกเตอร์ของแรง

การเขียนเวกเตอร์ของแรง
        
การเขียนใช้ความยาวของส่วนเส้นตรงแทนขนาดของแรงและหัวลูกศรแสดงทิศทางของแรง

Image

การรวมเวกเตอร์

          การรวมเวกเตอร์ หมายถึง การบวกหรือลบกันของเวกเตอร์ตั้งแต่ 2 เวกเตอร์ ขึ้นไป ผลลัพธ์ที่ได้เป็นปริมาณเวกเตอร์ เรียกว่า เวกเตอร์ลัพธ์ (Resultant Vector) ซึ่งพิจารณาได้ ดังนี้

         1.1 การบวกเวกเตอร์โดยวิธีการเขียนรูป  ทำได้โดยเขียนเวกเตอร์ที่เป็นตัวตั้งจากนั้นเอาหางของเวกเตอร์ที่เป็นผลบวกหรือผลต่าง มาต่อกับหัวของเวกเตอร์ตัวตั้งโดยเขียนให้ถูกต้องทั้งขนาดและทิศทาง เวกเตอร์ลัพธ์หาได้โดยการวัดระยะทางจากหางเวกเตอร์แรกไปยังหัวเวกเตอร์สุดท้าย

Image

จากรูป เวกเตอร์ R  เท่ากับ เวกเตอร์ P รวมกับ เวกเตอร์ Q

          1.2 การบวกเวกเตอร์โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์

ให้ เวกเตอร์ P ทำมุมเวกเตอร์ Q กับเป็นมุม q คำนวณหาเวกเตอร์ลัพธ์ได้ดังนี้Image

ขนาดของเวกเตอร์ลัพธ์คำนวณได้จากกฎของโคไซน์

Image

Image

ทิศทางของเวกเตอร์ลัพธ์หาได้จาก

a = Image

หรือหาได้จากกฎของไซน์ ดังนี้

Image=Image=Image

ข้อสังเกต

เมื่อq = 90 ํ จะได้

 

ขนาด R = Image  และ a =  Image

 

           1.3 การลบเวกเตอร์

           การลบเวกเตอร์ สามารถหาเวกเตอร์ลัพธ์ได้เช่นเดียวกับการบวกเวกเตอร์แต่ให้กลับทิศทางของเวกเตอร์ตัวลบ ดังนี้

Image

 

Image

อ้างอิงจา่ก

http://www.rsu.ac.th/science/physics/kan/general_phy/vector/vector.htm

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s