เวกเตอร์องค์ประกอบ (Component Vector)

เวกเตอร์องค์ประกอบ (Component Vector)

1 องค์ประกอบของเวกเตอร์ใน 2 มิติ

   ถ้าเวกเตอร์ A อยู่ในระนาบ x , y โดยเวกเตอร์ A ทำมุมqกับแกน x

   องค์ประกอบของเวกเตอร์ A ตามแกน x คือ Ax โดย Ax = Acosq

   องค์ประกอบของเวกเตอร์ A ตามแกน y คือ Ay โดย Ay = Asinq

2 องค์ประกอบของเวกเตอร์ใน 3 มิติ

   กำหนดให้อยู่บนระนาบ x , y ,z โดยเวกเตอร์ทำมุมกับแกน x , y , z เป็นมุม qx , qy, qz

ตามลำดับ เวกเตอร์สามารถแยกเป็นองค์ประกอบตามแกน x , y , z ได้ ดังนี้Image

ขนาดของเวกเตอร์ Ax แทนด้วย Ax = Acosqxโดยที่ cosqx =Image

ขนาดของเวกเตอร์ Ay แทนด้วย Ay = Acosq yโดยที่ cosqy =Image

ขนาดของเวกเตอร์ Az แทนด้วย Az = Acosqzโดยที่ cosqz =Image

 

ดังนั้น เวกเตอร์ A = Image

เวกเตอร์ A = Image

ขนาด เวกเตอร์ A คือ

A = Image

ทิศทางของเวกเตอร์คือ มุมที่ทำกับแกน x , y , z หาได้จาก

Image:Image:Image

อ้างอิงจาก

http://www.rsu.ac.th/science/physics/kan/general_phy/vector/vector.htm

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s